Voorbereiding

Praktisch

Waarmee moet ik rekening houden?

Waarmee moet ik rekening houden?

 • Maak afspraken met de school of instelling omtrent het takenpakket in je bedrijf.
 • De leervergoeding wordt bepaald (bedragen, praktijk- en lesvolging, uitbetaling). -> Raadpleeg hiervoor Werkplekduaal: klik hier!
 • De werktijden worden bepaald (nachtarbeid, nachtrust, rusttijden, zon- en feestdagen). -> Raadpleeg hiervoor Werkplekduaal: klik hier! 
 • De verplichte sociale documenten moeten in orde zijn (Dimona, RSZ-aangifte, belastingfiche).
 • Vraag een medisch onderzoek door de arbeidsgeneesheer van de externe dienst aan.
Net als bij een gewone arbeidsovereenkomst, gelden er bepaalde voorwaarden waaronder een overeenkomst kan worden geschorst of beëindigd.

Schorsing van de overeenkomst

Het is mogelijk dat de uitvoering van de arbeidsovereenkomst door een aantal gebeurtenissen tijdelijk niet kan worden verdergezet: bijvoorbeeld bij ziekte. De arbeidsovereenkomst wordt hierdoor echter niet beëindigd, maar de uitvoering ervan wordt tijdelijk onderbroken of ‘geschorst’.

Gedurende een schorsing behoudt de jongere de leervergoeding onder dezelfde waarborgen die gelden als deze voor het loon van een werknemer met een arbeidsovereenkomst, tenzij de overeenkomst geschorst wordt naar aanleiding van een tuchtmaatregel.

Wanneer kan een overeenkomst geschorst worden?

 • Bij ziekte of ongeval. 
 • Bij een arbeidsongeval.
 • Jaarlijkse vakantie: de leerling heeft recht op 20 onbetaalde vakantiedagen per kalenderjaar.
 • Feestdagen.
 • Klein verlet.
 • Dwingende reden: de leerling heeft per kalenderjaar recht op maximaal 10 dagen afwezigheid omwille van dringende redenen.
 • Gewaarborgde dagvergoeding.
 • Tijdelijke werkloosheid.

Wat bij schorsing van meer dan 14 dagen?

Als de uitvoering van de overeenkomst van duaal leren meer dan 14 dagen geschorst wordt, moet de onderneming de trajectbegeleider hiervan op de hoogte brengen. Als na een schorsing van meer dan 14 dagen de uitvoering van de overeenkomst wordt hervat, moet de onderneming uiterlijk binnen de 3 dagen na deze hervatting, de trajectbegeleider hiervan op de hoogte brengen. Eventueel kan de duur van de overeenkomst worden aangepast.

Wat bij schorsing naar aanleiding van een tuchtmaatregel?

De overeenkomst van duaal leren wordt geschorst:

 • als de jongere tijdelijk wordt uitgesloten door de onderwijs- of opleidingsinstelling;
 • als de jongere definitief wordt uitgesloten door de onderwijs- of opleidingsinstelling en de jongere tegen deze uitsluiting een ontvankelijk beroep heeft ingesteld;
 • als de jongere door de onderwijs- of opleidingsinstelling preventief geschorst wordt.

De onderneming is in deze schorsingsgevallen geen leervergoeding verschuldigd aan de jongere.

Beëindiging van de overeenkomst

In principe wordt de overeenkomst beëindigd wanneer de termijn verstreken is of wanneer de jongere de opleiding met vrucht heeft afgerond. Er zijn echter nog andere situaties waarin de overeenkomst beëindigd kan worden; check hiervoor ook Werkplekduaal: klik hier! 

Een beëindiging die plaatsvindt voor de einddatum van de overeenkomst, moet altijd door de werkgever (en de jongere) aan de trajectbegeleider worden gemeld!

Speciale situaties
 • Opzegging tijdens de eerste 30 dagen.
 • Beëindiging door jongere of werkgever na een verzoeningstermijn.
 • Beëindiging door de onderwijs- of opleidingsinstelling.
 • Onrechtmatige beëindiging.